//

تعرفه سرویس ها

سرویس های دیدی پلاس ADSL

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 528302

نام بستهسرعت مگابیتمدت (روز)حجم بین الملل (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
دیدی پلاس ۲ مگابیت ۳۶۵ روز۲۳۶۵۶۰۰۱,۰۹۸,۸۰۰
دیدی پلاس۲ مگابیت ۱۸۰ روز۲۱۸۰۳۰۰۵۷۲,۱۸۰
دیدی پلاس ۲ مگابیت ۹۰ روز۲۹۰۱۵۰۲۸۵,۴۲۰
دیدی پلاس ۲ مگابیت ۳۰ روز۲۳۰۵۰۹۵,۱۴۰
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۳۶۵ روز۳۳۶۵۵۴۰۰۱,۳۷۴,۸۴۰
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۱۸۰ روز۳۱۸۰۲۷۰۰۷۱۱,۵۴۰
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۹۰ روز۳۹۰۱۳۵۰۳۸۱,۹۰۰
دیدی پلاس ۳ مگابیت ۳۰ روز۳۳۰۴۵۰۱۲۷,۳۰۰
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۳۶۵ روز۴۳۶۵۷۲۰۰۱,۵۲۷,۶۰۰
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۱۸۰ روز۴۱۸۰۳۶۰۰۸۶۹,۶۶۰
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۹۰ روز۴۹۰۱۸۰۰۴۵۸,۲۸۰
دیدی پلاس ۴ مگابیت ۳۰ روز۴۳۰۶۰۰۱۵۲,۶۰۰
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۳۶۵ روز۸۳۶۵۱۲۲۸۸۱,۸۸۹,۰۰۰
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۱۸۰ روز۸۱۸۰۶۱۴۴۱,۰۶۶,۰۰۰
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۹۰ روز۸۹۰۳۰۷۲۶۰۰,۰۰۰
دیدی پلاس ۸ مگابیت ۳۰ روز۸۳۰۱۰۲۴۲۰۰,۰۰۰
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۳۶۵ روز۱۶۳۶۵۲۴۵۷۶۲,۹۵۰,۹۴۸
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۱۸۰ روز۱۶۱۸۰۱۲۲۸۸۱,۶۴۸,۲۰۰
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۹۰ روز۱۶۹۰۶۱۴۴۹۱۶,۵۶۰
دیدی پلاس ۱۶ مگابیت ۳۰ روز۱۶۳۰۲۰۴۸۳۰۵,۵۲۰

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

سرویس های برنزی ADSL

سرویس های برنزی ADSL شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 527076

نام بستهسرعت (مگابیت)مدت (روز)ترافیک بین الملل (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
برنزی ۳۰ روز 30 گیگابایت ۱۶مگابیت۱۶۳۰۳۰۱۰۷,۲۰۰
برنزی ۳۰ روز 20 گیگابایت ۸مگابیت۸۳۰۲۰۶۷,۰۰۰
برنزی ۳۰ روز 15 گیگابایت ۴مگابیت۴۳۰۱۵۵۳,۶۰۰
برنزی ۳۰ روز 11 گیگابایت ۳مگابیت۳۳۰۱۱۴۶,۹۰۰
برنزی ۳۰ روز 8 گیگابایت ۲مگابیت۲۳۰۸۳۳,۵۰۰
برنزی ۹۰ روز 90 گیگابایت 16 مگابیت ۱۶۹۰۹۰۳۲۱,۶۰۰
برنزی ۹۰ روز 60 گیگابایت ۸مگابیت۸۹۰۶۰۲۰۱,۰۰۰
برنزی ۹۰ روز 45 گیگابایت ۴مگابیت۴۹۰۴۵۱۶۰,۸۰۰
برنزی ۹۰ روز 33 گیگابایت ۳مگابیت۳۹۰۳۳۱۴۰,۷۰۰
برنزی ۹۰ روز 24 گیگابایت ۲مگابیت۲۹۰۲۴۱۰۰,۵۰۰
برنزی۱۸۰ روز 180 گیگابایت ۱۶مگابیت۱۶۱۸۰۱۸۰۶۱۱,۰۴۰
برنزی ۱۸۰ روز 120 گیگابایت ۸مگابیت۸۱۸۰۱۲۰۳۸۱,۹۰۰
برنزی ۱۸۰ روز 90 گیگابایت ۴مگابیت۴۱۸۰۹۰۳۰۵,۵۲۰
برنزی ۱۸۰ روز 66 گیگابایت ۳مگابیت۳۱۸۰۶۶۲۶۷,۳۳۰
برنزی ۱۸۰ روز 48 گیگابایت ۲مگابیت۲۱۸۰۴۸۱۹۰,۹۵۰
برنزی ۳۶۵ روز 360 گیگابایت ۱۶مگابیت۱۶۳۶۵۳۶۰۱,۱۵۷,۷۶۰
برنزی ۳۶۵ روز 240 گیگابایت ۸مگابیت۸۳۶۵۲۴۰۷۲۳,۶۰۰
برنزی ۳۶۵ روز 180 گیگابایت ۴مگابیت۴۳۶۵۱۸۰۵۷۸,۸۸۰
برنزی ۳۶۵ روز 132 گیگابایت ۳مگابیت۳۳۶۵۱۳۲۵۰۶,۵۲۰
برنزی۳۶۵ روز 96 گیگابایت ۲مگابیت۲۳۶۵۹۶۳۶۱,۸۰۰

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ترافیک مخصوص ADSL

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 527077

نام بستهقیمت حجم اضافه (تومان)
ترافیک اضافه ۱ گیگابایت2,680
ترافیک اضافه ۵ گیگابایت13,400
ترافیک اضافه ۱۰ گیگابایت26,800
ترافیک اضافه ۲۰ گیگابایت53,600
ترافیک اضافه ۵۰ گیگابایت120,600
ترافیک اضافه ۱۰۰ گیگابایت227,800
ترافیک اضافه ۲۰۰ گیگابایت388,600
ترافیک اضافه ۱۰۲۴ گیگابایت2,010,000

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

سرویس های دیدی WIFI 

سرویس های دیدی WIFI شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 520952

نام بستهمدت (روز) ترافیک بین الملل (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 40 گیگ 30 روز 304096,400
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 200 گیگ 30 روز 30200336,400
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 81 گیگ 90 روز 9081198,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 150 گیگ 90 روز 90150303,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 300 گیگ 90 روز 90300528,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 150 گیگ 180 روز 180150366,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 450 گیگ 180 روز 180450750,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 702 گیگ 180 روز 1807021,099,800
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 108 گیگ 365 روز 365108429,360
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 408 گیگ 365 روز 365408876,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 1200 گیگ 365 روز 36512001,776,000

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ترافیک مخصوص وایرلس

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 517874 و 525904

نام بستهقیمت حجم اضافه (تومان)
ترافیک ذخیره ۱ گیگابایت3,000
ترافیک ذخیره ۲ گیگابایت6,000
ترافیک ذخیره ۳ گیگابایت9,000
ترافیک ذخیره ۴ گیگابایت11,200
ترافیک ذخیره ۵ گیگابایت13,400
ترافیک ذخیره ۱۰ گیگابایت24,400
ترافیک ذخیره ۲۰ گیگابایت42,400
ترافیک ذخیره ۵۰ گیگابایت90,400
ترافیک ذخیره ۱۰۰ گیگابایت165,400
ترافیک ذخیره ۲۰۰ گیگابایت301,834
ترافیک ذخیره ۱۰۲۴ گیگابایت1,500,000
ترافیک ذخیره 150 گیگابایت240,400
ترافیک ذخیره 250 گیگابایت390,400
ترافیک ذخیره 300 گیگابایت465,400
ترافیک ذخیره 350 گیگابایت540,400
ترافیک ذخیره 400 گیگابایت615,400
ترافیک ذخیره 450 گیگابایت690,400
ترافیک ذخیره 500 گیگابایت765,400
ترافیک ذخیره 550 گیگابایت840,400
ترافیک ذخیره 600 گیگابایت915,400
ترافیک ذخیره 650 گیگابایت990,400
ترافیک ذخیره 700 گیگابایت1,065,400
ترافیک ذخیره 750 گیگابایت1,140,400
ترافیک ذخیره 800 گیگابایت1,215,400
ترافیک ذخیره 850 گیگابایت1,290,400
ترافیک ذخیره 900 گیگابایت1,365,400
ترافیک ذخیره 950 گیگابایت1,440,400

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

سرویس های FD

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 528197

نام بستهمدت (روز)ترافیک بین الملل (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
سرویس 30 روز -10 گیگ- 20 مگابیت- FD۳۰۱۰120,000
سرویس 90 روز -25 گیگ- 20 مگابیت- FD۹۰۲۵220,000
سرویس 180 روز -30 گیگ- 20 مگابیت- FD۱۸۰۳۰455,000
سرویس 365 روز -75 گیگ- 20 مگابیت- FD۳۶۵۷۵1,037,500
سرویس 6 گیگ - 180 روزه با سرعت 20 مگابیت -FD۱۸۰۶200,000

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ترافیک مخصوص FD

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 528197

نام بستهقیمت حجم اضافه (تومان)
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-1G9,000
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-5G44,500
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-10G87,000
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-15G130,500
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-20G170,000
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-50 G415,000
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-100 G800,000
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-500 G3,900,000
بسته ترافیک مازاد TDLTE - FD-1024 G7,680,000

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

سرویس های TD-LTE

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 528198

نام بستهمدت (روز)ترافیک بین الملل (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
سرویس 1 ماه -10 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت۳۰۱۰43,500
سرویس 1 ماه -120 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۳۰۱۲۰360,000
سرویس 1 ماه -260 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۳۰۲۶۰675,000
سرویس 1 ماه -520 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۳۰۵۲۰900,000
سرویس 3 ماه -120 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۹۰۱۲۰369,000
سرویس 6 ماه -240 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۱۸۰۲۴۰738,000
سرویس6 ماه -1200 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۱۸۰۱۲۰۰2,925,000
سرویس 12 ماه -1200 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۳۶۵۱۲۰۰3,312,000
سرویس12 ماه -400 گیگ -سرعت 1 تا 80 مگابیت ۳۶۵۴۰۰1,125,000

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ترافیک مخصوص TD-LTE

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 528198

نام بستهقیمت حجم اضافه (تومان)
ترافیک اضافه 3 گیگ TD-LTE 15,750
ترافیک اضافه 5 گیگ TD-LTE 24,750
ترافیک اضافه 10 گیگ TD-LTE 45,000
ترافیک اضافه 50 گیگ TD-LTE 202,500
ترافیک اضافه 100 گیگ TD-LTE 330,000
ترافیک اضافه 500 گیگ TD-LTE 1,650,000

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  • 10 درصد مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
  • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
  • منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد.
  • منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، واتس اپ، گوگل و ….
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۳۵۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی )، ۱۲۰,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
  • ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه ۲۶۵ بصورت یک سوم بها محاسبه می‌شود.
  • مطابق با مصوبه ۲۵۱ نسبت ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 0.37 محاسبه می‌شود.